SPECJALISTYCZNA POMOC W ZAKRESIE
WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju?
Przez to pojęcie można rozumieć zorganizowane i celowe zabiegi oddziaływania terapeutyczno-wychowawczego podejmowane w stosunku do małych dzieci (tych, które nie rozpoczęły jeszcze nauki szkolnej), zmierzające do minimalizacji występujących u nich zaburzeń rozwoju o różnej etiologii oraz umożliwienia im optymalnego funkcjonowania w sferze ruchowej, intelektualnej, emocjonalnej i społecznej. W literaturze przedmiotu używa się także w związku z tym określenia 
„wczesna interwencja”. Idea wczesnego wspomagania rozwoju (wczesnej interwencji) opiera się na współdziałaniu osób różnych specjalności, np. lekarzy medycyny, logopedów, terapeutów zajęciowych, psychologów, tak aby zmobilizować dziecko do poznawania świata i uczenia się.

W znaczeniu prawnym chodzi o ogół działań, które szkoła lub placówka ma podejmować w celu przeciwdziałania ujemnemu wpływowi zaburzeń rozwojowych na rozwój psychofizyczny dziecka lub ograniczenia tego wpływu i umożliwienia temu dziecku podjęcia realizacji obowiązków edukacyjnych. Jest ono organizowane dla dzieci, w stosunku do których została wydana stosowna opinia o potrzebie wczesnego wspomagania poradni publicznej.

W trosce o pełniejszy rozwój dziecka Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło Rozporządzenie w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Rozporządzenie to zapewnia wszystkim dzieciom bezpłatną, kompleksową, profesjonalną pomoc od chwili wykrycia niepełnosprawności, aż do momentu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Rozporządzenie określa warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Zagrożone niepełnosprawnością może być dziecko z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego, u którego rodzice lub lekarz zauważają nieprawidłowości rozwojowe w sferze fizycznej, psychicznej, emocjonalnej lub społecznej. Termin dziecko niepełnosprawne oznacza dziecko, u którego lekarz stwierdził nieprawidłowy rozwój, wady wrodzone lub inne upośledzenia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Co powinno niepokoić w rozwoju dziecka?
W przypadku małych dzieci mówi się o rozwoju ruchowym często w kontekście powiązań motoryki i funkcji intelektualnych- poznawczych. Jest to tzw. ROZWÓJ PSYCHORUCHOWY. Dlatego braki w rozwoju ruchowym często sygnalizują opóźnienia w rozwoju poznawczym, emocjonalnym i społecznym. Zaobserwowanie tych nieprawidłowości powinno skutkować POGŁĘBIONĄ DIAGNOZĄ LEKARSKĄ, PSYCHOLOGICZNĄ, PEDAGOGICZNĄ I LOGOPEDYCZNĄ.
Jeżeli u dziecka obserwują rodzice niepokojące odstępstwa od znanych norm rozwoju, zapraszamy na konsultacje do Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie.

Kiedy, gdzie i przez kogo prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju?

Po otrzymaniu opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju zajęcia prowadzą nieodpłatnie: psycholog, pedagog, logopeda. Wymiar godzin jest określony przepisami i wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu. Zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

W przypadku dzieci, które ukończyły 3. rok życia zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin. Zajęcia z dziećmi, które nie ukończyły 3. roku życia mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty!