Badania diagnostyczne:

>    diagnoza inteligencji;
>    diagnoza osobowości;
>    diagnoza gotowości (dojrzałości) szkolnej;
>    diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji rozwojowej);
>    diagnoza pedagogiczna niepowodzeń szkolnych;
>    diagnoza przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych;
>    diagnoza zaburzeń zachowania i zaburzeń opozycyjno-buntowniczych;
>    diagnoza nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi;
>    diagnoza zaburzeń okresu adolescencji (depresja młodzieńcza, zaburzenia odżywiania);
>    diagnoza uzdolnień i predyspozycji zawodowych;
>    diagnoza logopedyczna.

 

Diagnozy przeprowadzane są z zastosowaniem standaryzowanych testów, a następnie opisywane w formie informacji lub opinii.

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego poradnia posiada uprawnienia do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wydawania opinii w następujących sprawach:

>    gotowości (dojrzałości) dziecka do podjęcia nauki w szkole (w tym: odroczenia od obowiązku szkolnego);
>    spełniania rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub obowiązku szkolnego poza szkołą (tzw. edukacja domowa);
>    zwolnienia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego;
>    objęcia dziecka w przedszkolu lub ucznia w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
>    dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym: dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się);

 

Opinie wydane przez poradnię honorowane są w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.  Poradnia ma prawo do wydawania opinii m.in. w sprawie przystępowania do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym – ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: dysleksja, dysgrafia, dysortografia) w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych.