NAUCZYCIELE – SZKOŁA PODSTAWOWA
1. Dzieci z trudnościami w nauce czytania – jak im pomóc?
1) Jak kształtują się kompetencje niezbędne do prawidłowej nauki czytania.
 lateralizacja funkcji mózgowych i ich wpływ na naukę czytania,
 etapy nauki czytania,
 ćwiczenie kompetencji prawej i lewej półkuli niezbędnych do nauki czytania.
2) Trudności w nauce czytania.
3) Alternatywne metody uczenia czytania:
 metoda czytania sylabami (symultaniczno – sekwencyjna) – Jagoda Cieszyńska
 globalne rozpoznawanie wyrazów (Glenn Doman)

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych ( w godz. 9.00 – 14.00)
Koszt: 100 zł/osoba
Terminy: 09.05.2015 r.
Miejsce: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krośnie ul. Ks. Decowskiego 41, 38-401 Krosno

2. Rozpoznawanie dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
i dalsze postępowanie.

1) Co to są specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, czy problem ten naprawdę istnieje – fakty i mity?
 epidemiologia,
 przyczyny.
2) Przyczyny niepowodzeń w nabywaniu kompetencji matematycznych:
 obniżone możliwości intelektualne,
 braki programowe, niedopasowane metody nauczania,
 negatywne nastawienie do nauki przedmiotu wynikające z wcześniejszych niepowodzeń,
 trudności będące ubocznym skutkiem dysleksji rozwojowej,
 specyficzne trudności w uczeniu się matematyki.
3) Jak rozpoznawać uczniów przejawiających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki?
 błędy typowe dla dyskalkulików,
 ocena toku myślenia w trakcie rozwiązywania zadań,
 diagnoza (nauczycielska – promathematica, poradnie psychologiczno – pedagogiczne).
4) Jak uczyć dziecko ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki?
 metody pracy,
 sposoby oceniania.

Uczestnik szkolenia:
 posiada wiedzę na temat tego czym są specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, jakie są ich przyczyny oraz przejawy.
 posiada wiedzę na temat tego, jak pracować z uczniem dyskalkulicznym,
 potrafi dokonać wstępnego zróżnicowania, pomiędzy uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, a pozostałymi dziećmi.

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych ( w godz. 9.00 – 14.00)
Koszt: 100 zł/osoba
Terminy: 16.05.2015 r.
Miejsce: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krośnie ul. Ks. Decowskiego 41, 38-401 Krosno

Prosimy o dokonywanie przedpłaty (50 zł) – najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia na konto Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krośnie, ul. Ks. Decowskiego 41, 38-401 Krosno
nr konta: 90 8642 1083 2002 8326 1686 0001
(w tytule przelewu proszę podać: termin szkolenia i nazwisko zgłaszanego uczestnika)
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.