NAUCZYCIELE – PRZEDSZKOLE
1. Dojrzałość szkolna dziecka – kiedy dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole ?
1) Rodzaje dojrzałości:
 dojrzałość fizyczna – motoryka mała, motoryka duża, stan zdrowia, sprawność analizatorów,
 dojrzałość społeczna i emocjonalna – kontakty rówieśnicze, kontrola emocji, znajomość norm i zasad społecznych, wiedza o najbliższym otoczeniu, samoobsługa, sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych dla dziecka,
 dojrzałość poznawcza – zainteresowanie nauką czytania i pisania, koncentracja uwagi, dojrzałość do uczenia się matematyki, funkcje wzrokowo – przestrzenne, zasób posiadanej wiedzy, pamięć,
 prawidłowa wymowa, umiejętności komunikacyjne.
2) Sfery rozwoju jakie powinna uwzględniać diagnoza dojrzałości szkolnej w przedszkolu.
3) Poziomy rozwoju w poszczególnych sferach powinno prezentować dziecko gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole:
 dojrzałość fizyczna,
 dojrzałość społeczna i emocjonalna,
 dojrzałość poznawcza,
 zdolności komunikacyjne.
4) Kierowanie dzieci do dalszej diagnozy w poradni psychologiczno – pedagogicznej? Możliwość odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego.
Uczestnik szkolenia:
 posiada wiedzę na temat tego w jakich sferach dokonywać oceny dojrzałości szkolnej dziecka, posiada wiedzę na temat poziomu rozwoju poszczególnych sfer, które powinno osiągnąć dziecko gotowe do rozpoczęcia nauki,
 potrafi wyodrębnić dzieci, dla których wskazana jest dalsza diagnoza w poradni celem rozważenia konieczności odroczenia obowiązku szkolnego.

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych ( w godz. 9.00 – 14.00)
Koszt: 100 zł/osoba
Terminy: 11.04.2015 r.
Miejsce: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krośnie ul. Ks. Decowskiego 41, 38-401 Krosno

2. Przejawy zachowań agresywnych u dzieci w wieku przedszkolnym – jak postępować?
1) Przyczyny zachowań agresywnych u małych dzieci.
 niedojrzałość w zakresie kontroli emocji,
 brak umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej,
 naśladowanie zachowań rówieśników i dorosłych,
 trudności w rodzinie.
2) Rodzaje agresji i jej przejawy.
3) Agresja rówieśnicza.
4) Jak radzić sobie z agresywnym zachowaniem przedszkolaka?
5) Jak rozmawiać z rodzicem o nieprawidłowym zachowaniu dziecka?

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych ( w godz. 9.00 – 14.00)
Koszt: 100 zł/osoba
Terminy: 18.04.2015 r.
Miejsce: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krośnie ul. Ks. Decowskiego 41, 38-401 Krosno

3. Jak kształtować myślenie matematyczne u dzieci w wieku przedszkolnym?
1) Wspomaganie rozwoju myślenia matematycznego w różnych sferach:
 orientacja w przestrzeni,
 rytmy,
 liczenie,
 rozumowanie operacyjne,
 intuicja geometryczna,
 rozumienie pomiaru: długości, masy, objętości,
 układanie i rozwiązywanie zadań matematycznych,
 konstruowanie gier,
 rozumienie sensu sytuacji kupna i sprzedaży, wartości pieniądza,
 orientacja w rytmicznej organizacji czasu (dni i noce, dni w tygodniu, miesiące
w roku).
2) Budowanie matematycznej sfery pojęciowej.
3) Metody i formy pracy:
 metoda samodzielnych doświadczeń,
 metoda zadań stawianych dzieciom przez nauczyciela,
 metoda ćwiczeń, która prowadzi do utrwalania pojęć i umiejętności,
 metody słowne,
 metody oglądowe.
Uczestnik:
 posiada umiejętność określania operacji umysłowych, realizowanych przez dziecko w procesie kształtowania pojęć matematycznych,
 potrafi dobrać odpowiednie czynności konkretne, które warunkują wykonanie przez dziecko wymienionych wyżej operacji umysłowych,
 posiada zdolności wyszukania niezbędnych środków dydaktycznych, które umożliwią dziecku wykonanie zaplanowanych czynności konkretnych,
 konstruuje zestawy ćwiczeń, zabaw i gier dydaktycznych, w trakcie których zostaną zastosowane zaplanowane przez niego środki dydaktyczne.

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych ( w godz. 9.00 – 14.00)
Koszt: 100 zł/osoba
Terminy: 06.06.2015 r.
Miejsce: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krośnie ul. Ks. Decowskiego 41, 38-401 Krosno

Zapisów na szkolenia można dokonywać bezpośrednio w sekretariacie NPPP lub pod nr tel. 13 43 119 85, kom. 502 231 512

Prosimy o dokonywanie przedpłaty (50 zł) – najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia na konto Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krośnie, ul. Ks. Decowskiego 41, 38-401 Krosno
nr konta: 90 8642 1083 2002 8326 1686 0001
(w tytule przelewu proszę podać: termin szkolenia i nazwisko zgłaszanego uczestnika)
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.