Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie

 

Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. Urz. UE L 119, s.1 z dn. 04.05.2016 r.)  – dalej „RODO” informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie (NPP-P Krosno), ul. Ks. Decowskiego 41 D, 38-401 Krosno, reprezentowana przez dyrektora placówki.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO, jako realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą.
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, wynika z przepisów prawa. Stanowi warunek do uczestnictwa w badaniach diagnostycznych oraz wszelkich formach zajęć organizowanych przez NPP-P w Krośnie.
 4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
 5. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z dyrektorem NPP-P w wybranej formie tj.:
 • na adres mail: [email protected] lub
 • w tradycyjnej formie papierowej na adres: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Ks. Decowskiego 41 D, 38-401 Krosno;
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, lecz nie krócej, niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wzniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • przenoszenia tych danych,
 • cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone przez inne przepisy prawne.