Terapie i zajęcia prowadzone są przez specjalistów posiadających wymagane uprawnienia, stale podnoszących swoje umiejętności.

Ponadto specjalistyczne zajęcia realizowane są w formie:
grup wsparcia dla dzieci, młodzieży i rodziców;
prowadzenia mediacji;
interwencji kryzysowej;
zajęć psychoedukacyjnych (warsztatów) dla rodziców;
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.

Terapia psychologiczna
Prowadzimy terapię:
psychologiczną – indywidualną lub grupową;

Terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna – to zajęcia dla dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się. W ramach terapii pedagogicznej prowadzimy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów z dysleksją, dysortografią, dysgrafią. Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju dzieci i młodzieży. Zadaniem terapii jest również łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, będących efektem niepowodzeń szkolnych oraz utraconej wskutek tych niepowodzeń motywacji do nauki, a także obniżonej samooceny.

Terapia logopedyczna
Terapia logopedyczna ma na celu:
usunięcie nieprawidłowej realizacji głosek,
wytworzenie nowych, prawidłowych form dźwiękowych,
utrwalenie ich w mowie kontrolowanej i spontanicznej.

Logopeda pomaga również wtedy, gdy rozwój mowy dziecka jest z jakichś przyczyn opóźniony. Dzięki prowadzonym przez logopedę i wykonywanym przez rodziców w warunkach domowych ćwiczeniom, można pomóc dziecku w wyrównaniu braków, jakie posiada w zakresie wad wymowy i zaburzeń komunikacji.